هدهد خوش خوان!!!

مژده ای دل که دگر باد صبا بازآمد *** هدهد خوش خبر از طرف سبا بازآمد

هدهد خوش خوان!!!

مژده ای دل که دگر باد صبا بازآمد *** هدهد خوش خبر از طرف سبا بازآمد

سلام و عرض ادب


صبح یک روز پاییزی درسال 1373 فرشته ای*  پابدنیا گذاشت....


در گذر زمان" مهربانی ،دوست داشتن و عشق ورزیدن"**  را یاد گرفت...


سالها گذشت، بزرگ شد...

هیچ کار بدی نکرد که بخواد شرمنده ی خداش بشه...

اما هستن  اشتباهاتی که وقتی یادشون میافته ناخودآگاه سرش  رو پایین میندازه...

خلاصه که داشت بزرگ میشد و عاقلتر ،تو این مسیر چندتا جای خوب هم دعوت شد

اینجوری شد که بیشتر عاشق خداش شد..

امـــا...

یجاهایی جوونی و بچگی کرد از خداش دور شد ولی...

از اونجایی که خدا دوستش داشت یه آدمهای خوبی رو سرراهش قرار داد...

این آدما باعث شدن این فرشته ی ما کارای خوبشو که از سر بچگی و بی توجهی (خودمونیم جوگیری) گم کرده بود

پیداشون کنه و تصمیم گرفت دیگه هیچوقت دستشو از دست خداش جدا نکنه...

خدا اینجا بازهم بغلش کرد، نوازشش کرد...

فعلا درس میخونیم که بهمون بگن دانشجو

پس دعا کنید واسم

ممنون